Schwar­ze Liste 

Fir­men, die die Rech­nun­gen der IPC Hor­mann GmbH trotz mehr­fa­cher Mah­nun­gen nicht aus­ge­gli­chen haben.

Fir­men­na­me, Land, Stadt, Branche:

  • Yu&Wei Import and Export Tra­de co. Ltd. Hong Kong, Mr. Wei
  • Ing. Radek Tom­anek, Czech Republic
  • Agro-Ves­t­plus s.r.o., Czech Republick
  • West-East Meat Group, Poland, Mr. Bozyk
  • Tai Shan Food Cor­pe­ra­ti­on Lin­mi­ted, Ms Sun­ny Chen